3c גרפים ונתונים

התחלות בנייה הוא אחד האידקטורים החשובים לכך שאיזור הוא מתפתח וצפויים עליות מחירים של הקרקעות לבנייה

התחלות בנייה בשנים 2014, 2015, 2016

מחירי המגרשים על גדות תעלות השייט

  • בשנת 2005 לפני התחלת המשבר הכלכלי בארה"ב וירידת מחירי הנדל"ן הדרסטית המחיר הממוצע של המגרשים על גדות תעלות המים היה כ 265,000 דולר.
  • בשנה האחרונה נימכרו כ 32 מיגרשים על גדות תעלות השייט במחירים מ 57,000 דולר עד 207,000 דולר. היום המחירים של המגרשים על גדות תעלות השייט בשוק למכירה הם מ 75,000 דולר עד 399,000 דולר.

מחירי המגרשים על גדות תעלות השייט

  • בשנת 2005 לפני התחלת המשבר הכלכלי בארה"ב וירידת מחירי הנדל"ן הדרסטית מחירי המגרשים "היבשים" (לא עלגדות תעלות השייט) היו כ 65,000 דולר.
  • ברבע הראשון של השנה נימכרו עדיין "מיגרשים יבשים" (לא על גדות תעלות השייט) ב 7,000 דולר אך כיום אין שום מגרש בשוק למכירה מתחת ל 11,500 דולר.